Grunty - działka budowlana, 4 300 m2, Świeradów-Zdrój

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Świeradów-Zdrój

Cena: 145 000 PLN

34 PLN/m2

Marzena Szemberska
Telefon: 609 806 055
mswartosc@interia.pl

Opis

Biuro Nieruchomości Cztery Katy ma do zaoferowania na sprzedaż nieruchomości z wydanymi warunkami zabudowy i koncepcją architektoniczną, lub pozyskanie inwestora do realizacji przedmiotowej inwestycji.
Działki mają łączną powierzchnię 0,43 ha nie wymagają odrolnienia. Zlokalizowane są w 6 km od Świeradowa przy głównej drodze prowadzącej do Świeradowa (dobra lokalizacia komunikacyjna-brak nakładów inwestycyjnych na doprowadzenie drogi oraz na samo zagospodarowanie terenu i krajobrazowa). Położenie w bliskiej odległości ośrodków narciarskich, kurortów wypoczynkowych klasyfikuje inwestycję do możliwości budowy tzw. apart hoteli, w których mieszkania posiadają właścicieli a wynajmowane są na czas ich nieobecności turystą. Dzięki czemu zarabiają na swoje utrzymanie, pomnażają kapitał właściciela. Dodatkowo inwestor może rozszerzyć zakres działalności i bezpośrednio zająć się obsługą tego typu działalności (dla przykładu http://www.sunandsnow.pl/zarabiaj). Działki posiadają nieobciążone w żaden sposób, wyodrębnione księgi wieczyste. Dla nieruchomości wydane zostały WZ, dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi. Wizualizacja planowanej inwestycji przedstawiona została w ofercie. Jest to zaawansowany zarys koncepcji w oparciu o wydane warunki zabudowy.
Wydane warunki zabudowy ich wskaźniki, parametry, alternatywne rozwiązania jak również możliwość etapowej realizacji inwestycji bezpośrednio przekładają się na ekonomiczność przedsięwzięcia.
1.Rodzaj inwestycji:
Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

1) Rodzaj zabudowy:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1.Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

obowiązująca linia zabudowy: nie ustala się obowiązującej linii zabudowy; ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od granicy z drogą nr ew. gr. 405 dr, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;
należy zachować odpowiednią odległość od obszaru kolejowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,29;
powierzchnia biologicznie czynna: minimum 25%;
gabaryty, wysokość projektowanej zabudowy, szerokość elewacji frontowej:
wysokość: do 13,0 m do kalenicy, licząc od średniego poziomu terenu przy wejściu do budynku;
dopuszcza się jedną kondygnację podziemną;
szerokość elewacji frontowej: do 20,0 m;
geometria dachu:
dach dwuspadowy symetryczny;
dopuszcza się lukarny i naczółki;
kąt nachylenia głównych połaci dachowych: 40 - 45 stopni;
układ kalenicy głównej: dowolny ale jednolity dla całego zespołu pięciu budynków.
2) Ustalenia dotyczące potrzeb ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu:
Wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami):
planowana zabudowa powinna być zaprojektowana i wykonana z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów;
w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;
w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, ziemi, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
Wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: nie dotyczy;
obszar, dla którego ustalone są warunki zabudowy nie jest obszarem objętym ochroną, o którym jest mowa w przepisie art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani też obszarem objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, o którym jest mowa w przepisie art. 53 ust. 4 pkt 8 powołanej wyżej ustawy.
3.Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
należy zachować warunki projektowania, wykonawstwa i eksploatacji zgodnie z warunkami technicznymi poszczególnych branż;
media dla potrzeb planowanej inwestycji:
zaopatrzenie w wodę ? do sieci wodociągowej zaopatrzenie w energię elektryczną zaopatrzenie w gaz ? podziemne zbiorniki na gaz, docelowo z sieci gazowej na podstawie możliwości przyłączenia do sieci gazowej projektowanych budynków wielorodzinnych zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne, opał stały, gaz płynny;
rozwiązanie środków łączności ? na warunkach ustalonych przez operatorów sieci;
odprowadzanie ścieków ? do sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie wód opadowych ? do gruntu na własnej działce;
określenie wymaganej ilości miejsc parkingowych ? 1 m.p. / 1 mieszkanie.
Zapraszam na prezentację Cezary Podgórski 609-042-643

Szczegóły

Numer oferty 12300827
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 145 000 PLN
Cena za m2 34 PLN
Powierzchnia 4 300 m2
Miejscowość Świeradów-Zdrój
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat lubański
Gmina Świeradów-Zdrój
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Położony w poza miastem