Regulamin strony

Regulamin Biura 

Regulamin Biura nieruchomości www.4katy.nieruchomosci.pl, zwany dalej „Regulaminem biura” określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem podmiotów telekomunikacyjnych pod adresem https://4katy.nieruchomosci.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest obowiązkiem wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Pkt I. Postanowienia ogólne

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

– Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

– Strona WWW –  dostępna pod adresem www.4katy.nieruchomosci.pl

– Regulamin – Regulamin biura www.4katy.nieruchomosci.pl

– Administrator – Biuro Nieruchomości Cztery Kąty z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra ul. Stefana Okrzei 15/2

– Podmioty, firmy z którymi współpracuje Administrator

Prawny charakter Strony www.4katy.nieruchomosci.pl

– Strona www.4katy.nieruchomosci.pl jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

– Strona www skierowana jest do potencjalnych klientów biura nieruchomości, które chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na w/w stronie.

Pkt II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

Zakres usług

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem strony www.4katy.nieruchomosci.pl polegają na:

– umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem w/w strony www.

– otrzymywaniu e-maili zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o nieruchomościach Administratora oraz podmiotów współpracujących.

– otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, oraz podmiotów współpracujących.

– udostępnienia za odrębną zgodą podmiotom współpracującym adresu e-mail Użytkownika.

Pkt III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

– Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Pkt IV. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia w/w strony www. jest Administrator.

Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapytania będą przesyłane treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.

Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego usług.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Cofnięcie zgody może być dokonane w formie pisemnej, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres mswartosc@interia.pl

Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na stronie www mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane we wtyczki z których korzysta strona www.

Prawa autorskie

– Układy treści zawarty na stronie www, jak i jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

– Można korzystać z tekstów zawartych na stronie www.4katy.nieruchomosci.pl w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na w/w stronie w innym celu nie wymaga zgody właściciela w/w strony www pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi ze strony www.4katy.nieruchomosci.pl”.

– Powyższa zgoda dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

Pkt V. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, zmiany regulaminu

– Wszelkie sprawy dotyczące Strony internetowej powinny być przesyłane pod adres e-mail biuro@4katy.nieruchomosci.pl

Pkt VI. Tryb zmiany Regulaminu

– Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Pkt VII. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu

Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

– Regulamin – Regulamin biura www.4katy.nieruchomosci.pl;

– Strona www –  informacja dostępna pod adresem www.4katy.nieruchomosci.pl

– Administrator – z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra przy ul. Stefana Okrzei 15/2

– Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator