Świadectwa Energetyczne

                                                                                                                                    Inż. Marzena Szemberska nr. lic.25945   tel. kom. 609 806 055

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:                                                                          

    Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania nieruchomości związany z zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  NIE JEST NIEZBĘDNE:

Kiedy wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal „na potrzeby własne”, to jest nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w sytuacji, gdy budynek, część budynku lub lokal będą:

  • zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  • zbywane na podstawie umowy sprzedaży.
  •  wynajęte.

Znaczy to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go kupującemu lub najemcy, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten zawarty jest w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie o Prawie budowlanym).

  • Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).
  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m. kw. zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m kw. Zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

SPORZĄDZENIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ZLECA:

  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),

W przypadku gdy sprzedaż, najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeżeli sprzedaż lub najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Najemca lub nabywca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

FORMA PRZEKAZANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO:

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazane zostaje w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Lub

elektronicznej opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze   charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osoby uprawnionej.

Przekazanie świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku przekazania – notariusz pouczy osobę zobowiązaną do przekazania świadectwa o karze grzywny za niedopełnienie tego obowiązku.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO:

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo traci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana źródła ciepła, wymiana okien, docieplenie budynku.

Źródło: Ministerstwo rozwoju i technologii.

OSOBA WYKONUJĄCA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
inż. Marzena Szemberska
58-500 Jelenia Góra ul. Okrzei 15/2
tel. 609 806 055
e-mail: mswartosc@gmail.com